Beleidsplan

Beleidsplan Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug

Een tijdelijk beleidsplan voor de duur van het jaar 2021

Achtergrond

We zijn een kerkgemeente in een tijd van krimp en vergrijzing. We merken dat het steeds moeilijker wordt om ambtsdragers te vinden. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die zich voor kortere tijd aan een taak willen verbinden. Bovendien zien we dat de groep vrijwilligers steeds ouder en daarmee ook kwetsbaarder wordt. Het wordt moeilijker om alles te blijven doen: het moet met minder mensen, en waarschijnlijk in de toekomst ook met minder uren van professionals.

Toch is niet alles somber. We zijn een levende gemeente, met hart voor de goede boodschap van God en met hart voor elkaar. Juist daarom willen we ons bezinnen op de vraag: wat is de kern van ons kerk-zijn? Vanuit dat antwoord willen we onze aandacht in eerste instantie vestigen op de taken en activiteiten die ons tot protestantse gemeente in onze dorpen maken. Het moet ons daarnaast zicht geven op de taken en activiteiten die we mooi vinden om te doen, maar ook op taken en activiteiten die we vooral nog uit gewoonte doen, maar die nu of op termijn moeilijk vol te houden zijn met minder handen.

Visie

De Protestantse Gemeente Ouwsterhaule – Scharsterbrug draagt, steunend op de tradities van voorgaande generaties, bij aan een levend geloof in onze dorpen, door in Jezus’ naam om te zien naar elkaar en naar de wereld en Gods liefde uit te dragen vanuit de Bijbel.

Tijdelijk beleidsplan

Terwijl we dit beleidsplan schrijven, zitten we midden in de coronacrisis. Vergaderen is moeilijker en het is belangrijk te kunnen schakelen in de actuele ontwikkelingen. Bovendien blijkt in deze tijden van corona een week of een maand vooruitkijken al zeer onzeker te zijn, terwijl we in een beleidsplan vaak jaren vooruit proberen te kijken.

Om deze reden hebben we een tijdelijk beleidsplan opgesteld, dat voor het komende jaar beleid uitstippelt om de kern van ons kerk-zijn te ontdekken. We hopen daarmee voorbereid te zijn op een toekomst, waarin de verwachting is dat er minder handen beschikbaar zijn voor het werk dat we vanuit onze gemeente willen verzetten. Deze zoektocht moet leiden tot een gericht en uitgewerkt beleid op de verschillende gebieden van taken en activiteiten in onze gemeente.

Zoektocht als beleid

De komende tijd beschouwen we dus de zoektocht als ons beleid; een zoektocht naar de kern en basistaken van onze gemeente en hoe we die ook met minder vrijwilligers vorm kunnen geven. Daarvoor kijken we naar de volgende punten:

  1. Vieren: de zondagse eredienst is een belangrijk onderdeel in ons gemeente-zijn. Het bepaalt ons bij het verhaal van Christus, dat ons de weg wijst hoe we Gods liefde uit kunnen dragen. Juist in deze coronatijd blijkt ook hoe verbindend de diensten zijn. Tegelijkertijd zien we weinig jeugd en jonge gezinnen in onze diensten. Een belangrijke vraag in onze zoektocht is daarom: Hoe kunnen we onze diensten aan laten sluiten bij de behoeften van jongeren en jongvolwassenen, zonder anderen te verliezen?
  2. Pastoraat: onze gemeente is goed in het omzien naar elkaar. Bij ziekte, overlijden, maar ook bij geboorte en huwelijk wordt veel meegeleefd, o.a. in de vorm van kaarten. Tegelijkertijd wordt het pastoraat ook nog heel traditioneel gezien: het lijkt pas als een bezoekje van de kerk te tellen als er een ouderling, of nog liever een predikant/pastor, op bezoek is geweest. Zeker onder ouderen ligt hier een groot verlangen. Met een vergrijzende gemeente en minder mensen die bezoek willen/kunnen afleggen, moeten we zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat, die minder afhankelijk zijn van een selecte groep mensen.
  3. Jeugd: er is een lijn met de jeugd, maar het is vaak een dunne lijn, die sterk samenhangt met de betrokkenheid van de ouders. Goed georganiseerde activiteiten op minder frequente basis lopen vaak beter, dan activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Dit vraagt om een herbezinning van de vraag: wat is het doel van ons jeugdwerk en hoe willen we dat doel bereiken?
  4. Activiteiten vorming en toerusting: Vrijwel elk groepswerk is afhankelijk van de predikant. Met het huidige aantal uren is dat niet altijd haalbaar. We zoeken antwoord op de vraag of we hier meer gebruik zouden kunnen maken van de talenten van gemeenteleden. En we bezinnen ons op de vraag of en hoe we het aanbod voor een bredere groep gemeenteleden aantrekkelijk kunnen maken.
  5. Diaconaat: de diaconie houdt zich voornamelijk bezig met het bieden van hulp in onze dorp, ons land en de wereld. Zij onderzoekt welke projecten (financieel) gesteund kunnen worden, en zijn juist daarom ook bezig met het beheer en de werving van financiële middelen. Ook onder de diakenen moeten minder schouders hetzelfde werk dragen. Daarom is er een bezinning nodig op de taken die mogelijk overgedragen kunnen worden aan vrijwilligers buiten de diaconie.
  6. Kerkelijk beheer: de ouderling-kerkrentmeesters dragen al enkele jaren het meest duidelijk de gevolgen van het tekort aan vrijwilligers. Met weinig handen moeten zij veel taken verrichten. Zij krijgen hulp van een boekhouder van buiten het college. Met het onderhoud van gebouwen e.d. is de agenda al erg snel gevuld. Veel gebeurt hierdoor ad hoc: er is iets kapot, dat moet gerepareerd worden. Het zou goed zijn als er tijd wordt gevonden voor een bezinning op de vraag: welke uitgaven zijn met het oog op de toekomst goed om te doen? Vragen om daarbij over na te denken:
    a. Hoe begroten we op basis van onze visie het kerkenwerk: bijv. hoe belangrijk vinden we (digitale) techniek in de kerken met het oog op de toekomst, wat willen we besteden aan kostenposten voor bijv. het jeugdwerk, vorming en toerusting, pastoraat, enz.?
    b. Hoe verhouden we ons tot initiatieven bijv. vanuit plaatselijk belang? Kunnen en willen we ons daar in het kerkenwerk op richten?

Tot slot

Bovenstaande vragen zijn niet compleet: het is richtinggevend voor de vragen waar we in deze periode voor staan. Gedurende de zoektocht hopen we meer zicht te krijgen en de vragen en antwoorden verder uit te kristalliseren. Daarbij proberen we ook niet alleen te kijken vanuit krimp, maar ook vanuit onze hoop en onze liefde voor de gemeente.