Kerkenraad

De kerkenraad is samen met de predikant verantwoordelijk voor de gemeente. De predikant neemt zijn of haar inzichten mee, maar alle ambtsdragers dragen bij tot de koersbepaling van het schip van de plaatselijke gemeente. Met elkaar maken ze de gemeente tot een plek waar het Woord mag klinken en ruimte wordt geboden om samen met de gemeenteleden gestalte te geven aan geloven. De predikant in de kerkenraad is: toerustend, motiverend en informerend. De leiding van de kerkenraad ligt bij het moderamen. Daar worden de vergaderingen voorbereid, de taken verdeeld en de besluiten uitgevoerd. De leiding van het moderamen berust bij de voorzitter (kerkenraadslid) en de verslaglegging gebeurt door de scriba.
In Ouwsterhaule en Scharsterbrug werken wij op een plezierige en effectieve wijze samen in Gods naam.

De Kerkenraad

NaamFunctieContact
Moderamen
Fimmy SchreurPraeses
VacantScribaScriba@pg-os.nl
Ds. Wim WarnarPredikant
Christina Gardenier
Jelly Oenema
Yfke van der Kooij
Reitze Holtrop
Wilma Heger