Liturgie Oudjaarsdienst

De teksten voor de liederen van de dienst van vanavond kunt u hier vinden, zodat u thuis mee kunt lezen/zingen.

Woord van welkom door ouderling

93:1

De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.


93:2

Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

stilte

bemoediging en groet

93:3

Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.


93:4

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

geloofsbelijdenis

111:1

Van ganser harte loof ik Hem

in ’t midden van Jeruzalem,

de Heer in ’t midden der getrouwen.

Groot zijn de daden van de Heer,

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer

de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

111:2

Zijn doen is louter majesteit,

zijn luister, zijn gerechtigheid

houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.

Genadig en barmhartig is

de Heer, en zijn gedachtenis

eeuwig waar Hij zijn daden stelde.


gebed

lezing: Openbaring 5

Gez. 231 (oude liedboek)

1  Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
Interne link2  Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard’ en ’t hemelhof
moet van uw eer gewagen.


preek

512:1

O Jezus, hoe fertroud en goed

klinkt my jo namme yn ’t ear,

dy namme dy´t myn leauwe stjoert

dat Jo my foargean, Hear.

512:2

Jo namme makket minsken hiel,

is foar ús libben brea,

hat oan ús dea en sûnde diel,

nimt wei ús eangst en kwea.

512:5

En bliuwe Jo noch bûten ’t sicht,

in sinne yn ‘e nacht,

dan wit ik mei de eagen ticht

dat aanst Jo oere slacht.

512:7

O namme, ivige azemgong,

hoe tydlik is myn ryk,

as skielk myn lêste sike komt

dan draacht my jo muzyk.

dankgebed

90a O God, ús foarteam droegen Jo

1 O God, ús foarteam droegen Jo

yn nacht en stoarmgebrûs,

bewiis ek ús jo macht en trou,

wês ivich ús tehûs.   

2 De hilligen tichtby jo troan

wien’ feilich yn jo skaad,

sa fiele wy jo hoede_aloan

en stean wy hún en haat.

3 Ear’t Jo de wrâld en ’t himelwiid

ta wêzen roppen ha,

foel alle macht oer romte_en tiid

fan ivichheid Jo ta.

4 En tûzen jier binne_as de dei

fan juster yn jo each,

ús oeren gean en wurde wei,

as ’t libben yn in fleach.

5 De tiid nimt alle minsken mei,

it is in stadige stream;

sy gean de blommen efternei,

ferfleane as in dream.

6 O God, ús foarteam droegen Jo

yn iuwen fol gebrûs,

wês ús in liedsman hjir en no

en ivich ús tehûs.


zegen